Zgodnie z art. 14 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUWAMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, ul. Nad Jeziorem 31C, 43-100 Tychy, KRS: 0000200801, NIP: 6480005005,
2) Pani/Pana dane zostały udostępnione przez naszego kontrahenta, którego reprezentujesz/jesteś pracownikiem/współpracownikiem w związku z wykonywaniem przez administratora umowy łączącej administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego jesteś pracownikiem/współpracownikiem (celem przetwarzania jest zawarcie Umowy i jej wykonywanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres poczty elektronicznej.
4) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz administratora usługi związane z wykonywaniem danej umowy, w tym m.in. usługi IT, usługi prawne, usługi doradcze itp., a także właściwe organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania danej umowy; okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora; po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa,
6) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu,
7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.